Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Natures s.r.o., jako provozovatele, Vám jako osobě, které osobní údaje zpracováváme (dále jen „dotyčná osoba“) tímto poskytujeme informace podle článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/EU (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“).


Provozovatel osobních údajů:

Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35813750. Společnost je zapsána v Obchodním registru Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.: 14545/T (dále jen „Natures“).


Účely zpracování osobních údajů ze strany Natures

- Uzavření, evidence a správa kupních smluv, včetně péče o klienta
- Vyřizování reklamací a stížností
- Spisová správa registrací

(Všechny výše uvedené účely sbírání a zpracování osobních údajů jsou zákonným důvodem, tzn. bez nich bychom nemohli vyřizovat Vaše objednávky, ani správně postupovat podle platných zákonů, např. o účetnictví.)


Pro následující účely od Vás žádáme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů:

- Identifikace klienta pro účely vykonání péče ve vztahu ke klientovi (zaznamenání Vašeho Zákaznického profilu tak, aby jste při budoucích objednávkách nemuseli znovu vyplňovat Vaše osobní údaje – jméno, adresa a pod.)
- Nabídka produktů, služeb, slev a poskytování informací v rámci přímého marketingu (zasílání novinek, newsletterů).

Souhlas vyjádříte zaškrtnutím předmětného políčka při vytváření Vašeho Zákaznického profilu. Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit formou zrušení Vašeho Zákaznického profilu.


Kategorie příjemců, kterým můžou být poskytnuté osobní údaje:

- Poskytovatelé IT služeb (lidé a systémy, kteří se starají o technickou stránku a funkčnost našeho webu)
- Poskytovatelé doručovacích služeb (lidé a systémy, kteří se starají o doručení Vašich objednávek – pošta, kurýři aj.)
- Poskytovatelé platebních služeb (lidé a systémy, kteří se starají o zpracování plateb z Vaší objednávky – pošta, kurýři, banky, vydavatelé platebních karet a pod.)


Doba uchovávání osobních údajů

Natures je oprávněný zpracovávat osobní údaje dotyčných osob po dobu stanovenou zákonem 431/2002 Z.z. a jeho novelou 275/2017 Z.z. o účetnictví, t.j. nejméně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu s klientem. Zpracování osobních údajů v případě udělení souhlasu je možné jen po dobu, na kterou byl souhlas udělený.


Profilování

Natures neprovádí v rámci své činnosti i profilování klientů.


Práva dotyčných osob

- Právo požadovat od Natures přístup k svým osobním údajům
- Právo na opravu osobních údajů
- Právo na vymazání osobních údajů
- Právo na omezení zpracování osobních údajů
- Právo namítat proti zpracování osobních údajů
- Právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
- Právo na stížnost dozornému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů SR/ČR)

Pro Vaše otázky nebo žádosti ohledně zpracovávání osobních údajů, pište prosím na privacy@enatures.cz

 

cross